ikon  

OPERASYONEL RİSK NEDİR?

Amacı denetim bilgi ve becerisini ve bankacılıkta uygulanmakta olan denetim kalitesini geliştirerek finansal istikrarı güçlendirmek olan Basel Bankacılık Denetim Komitesi, operasyonel riski; “yetersiz ve başarısız içsel süreçlerden, personel ve sistemlerden ya da dışsal olaylardan kaynaklanan zarar riski” olarak tanımlamaktadır (The risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events). Komitenin tanımı operasyonel riski nedenlerine dayanarak tanımlamak yönündedir. Tanımda yer verilen nedenleri aşağıdaki şekilde özetle açıklayabiliriz.  

Personel: personel hataları nedeniyle maruz kalınan operasyonel risklerdir. Örneğin, çalışanın bir çeki kaybetmesi, menkul kıymet satışı yaparken bir sıfırı eksik girmesi (hatalı işlem yapması) vs bu kategoriye girer.

Sistem: bilgi teknolojileri sistemlerindeki hatalar nedeniyle maruz kalınan kayıp riskleridir. Örneğin, üretimde kullanılan bir makinenin bozularak, üretilen ürünün içeriğindeki maddelerin oranlarını standart üretim dışına çıkartması bu grupda yer alır.

Süreç: doğru tasarlanmayan süreçler nedeniyle maruz kalınan operasyonel risklerdir. İşlemler yapılırken izlenecek ilkelerin belirlenmemesi ve/veya uygulanmaması, süreç hatalarına açık durumlar oluşturmaktadır. Bu kapsamda çoklu kontrol, görevler ayrılığı en önemli iki ilke olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir çalışanın işlemleri kendi başına sonlandırabildiği durumlar (yani işlemi kontrol edecek ikinci/üçüncü bir tarafın sürece dahil edilmemesi) ya da işlemi yapan çalışanın, işlemin hem pazarlama hem operasyon bölümünde yer alması gibi durumlar bu konularda verilebilecek örneklerdir.)

Dışsal etkenler: Kontrol altında tutulamayacak dışsal nedenlerle maruz kalınan operasyonel risklerdir. Örneğin bir protesto gösterisinde şirket binasının zarar görmesi, deprem, sel gibi doğal afetler bu kategoride yer alır.

Bilindiği üzere risk yönetiminin temel aşamaları riskin tanımlanması, ölçülmesi ve yönetilmesidir. Operasyonel risk yönetimi özelinde; risklerin  gerek tanımlanması, gerek ölçülmesi oldukça kapsamlı ve zamana yayılması gerekli çalışmaları içerir. Bunlara ilave olarak, birçok farklı durumun oluşma ihtimali, bunların oluşturabilecekleri etkilerin farklılığı ve operasyonel zararlarla ilgili verilerin kısıtlılığı gibi nedenler konuyu daha da güçleştirmektedir.

Tüm bu çalışmaların yapıldığını varsaydığımız durumlarda da, data çeşitliliğini sağlamak ve uç olayların etkisini dikkate almak için hala dışsal bir kayıp veritabanına ve senaryo & duyarlılık analizlerine ihtiyaç vardır.

FORS oprisk veritabanı, operasyonel risk yönetimi çalışmalarınızda ihtiyaç duyacağınız dışsal veri tabanı desteğini sağlayarak, çalışmalarınızın daha kapsamlı, sonuca yönelik ve gerçekci bir şekilde yürütülmesini sağlamaya hizmet etmektedir.

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Giriş
Giriş Yap
Yeni şifre gönder